خرید
از بی تـفاوت های تو رنـجـیده بـودم
دیدی که حتی از توهم دل سرد میشه
گاهـی تو فـکرت مـیرم و دلتـنگیـهامـو
دیدی که حتی می نویسم روی شیشـه