خرید
یهو چی شد! ، کجا رفتی؟ چرا قلبت پریشونه
مگه دنیا چکارت کرد؟که این جوری دلت خونه
رها شو از گذشته.ها نگاهی سمتِ فردا کن
مهم اینه کجا می.ری مسیرِ راهو پیدا کن