خرید
بدجور رو دنده لجم
نزار عشقت بشه پاپیچم
یه هو نزار کله پا شم
بمیرم گور به گور شم