خرید
روز فراق نازنین ، گاه آسمان بارید
وگاه فریادها آوردبه سر
دردی میان جان من، زخمی میان ریشه ها
آخر کی از دام بلا خواهم شوم روزی به در