خرید
روزام این شد پای دیوار طرح یک در کندن
با حضور توی فرضی صحبت از من کردن
روزام این شد از نگاه این واون ترسیدن
توی تنهایی فقط به ساز تو رقصیدن