خرید
وای چقدر دلتنگم برای دیدن تو روی مثل ماه تو
وای چقدر بی تابم برای حرف زدنات برای شیطونیات
کی میشه ببینمت دوباره
ای خدا چاره ای خدا چاره