خرید
هرلحظه هرجایی سراغت ودارم
درهرکجاباشی من دوستت دارم
هی بی سبب میرم تااوج تنهایی
رویای هرروزم رفتی واینجایی