خرید
عجیب است دیوانگی من نسبت به تو
دور است احساس من انگار ز احساس تو
مسیریست نگاه گنه کار من ز نگاه تو
زیباست آسمان من با رنگین کمان نگاه تو