خرید
رویای دلبستن به تو پایان و فرجامش چه شد؟
شب پرسه های عاشقی دیدی سرانجامش چه شد ؟
باور نمیکردم ولی من در تو معنا میشدم
با دیدن چشمان تو غرق تمنا میشدم