خرید
صبح شد رنگ باخت شب تنهایی
بوی خوش نان تست روی میز
حیف تمام شد رویای تمام شبم با تو
به امید بوی عطر تو روز را بیدار می مانم