خرید
پرازشور پرازذوقم سرازپامو نمیشناسم
داره تند میزنه قلبم یه حالی شده احساسم
یه حال خوب و رویایی مث بهاروبارونش
مث دیدن برف ازدور بااون تصویر آرومش