خرید
رنگ انتظار گرفته
لحظه های بی تو بودن
انتظاری سرد وبی روح
درد سختی است بی تو موندن