خرید
زندگی با تو هرجایی با تو
تو فقط تو فقط نگاه تو
تو که می خندی با تو آرومم
تو عاشقم باش من همزبونم