خرید
زندگی اینی که، داری می سازی نیست
هی نگو می بازم، زندگی بازی نیست
پر نفرت کردی، پر غم دنیاتو
حالا کی می بازه، اهل دنیا یا تو