خرید
وقتی که دل میگیرد از رسواییِ عاشق شدن
وقتی که میریزد دلم از زیرِ پا خالی شدن
می آیی تو در نظرم آرامشِ دنیایِ من
دریا زِ شوقِ عاشقی گیرد همه رویایِ من