خرید
زیبایی اندر دل و دستان تو است
زیبایی نگاه ناز رعنای تو است
زیبای در آن قلب ظریف و کوچک است
که به دنبال پرندهست و لانه و درخت