خرید
نم نم میزنه، بارون میگم تو گوشِت، آروم
دوستت دارم، خانوم ، عشق، میاد به چشمامون
از هر طرفِ دنیا برگرد و بیا اینجا
از دنیا همه سیرم تو عشق تو اسیرم