خرید
یه دریایی تو چشماته ، پرموج تو این روزا
من ساحل نمیدونم چرا طوفان زده است دریا
شکستی تو صدفهاتو که مروارید پس میدی
واسه ماهیا این روزا چرا طعم قفس میدی