خرید
ساده بودم سادگی کردم سادگی بدترین جرمه
به تو دل بستم دل بستن یه نقطه کوره
تو رو دیدم اما منو ندیدی تو
برات مهم نبودم هیچ وقت اما