خرید
این همه فاصله ها واسه چیه؟
منکه دلمو دادم بهت غیر از اینه؟
منکه عاشقت بودم هر دقیقه
آخه بیمعرفت رسمش اینه؟