خرید
ساقی ای ناله کنان در میکده می می فروخت
پیری با سابقه ی پر ریشه ای در آن مکان نی میسرود
روزی از روزای سرد بر سر پیر جوان فکری بزد
ساقی را با سوت و داد هشیار کرد