خرید
عشق تو میکوبه تو قلبم
من مثل خود تو یه دندم
میخوامت بس که تو عزیزی
اما تو همش تو ستیزی