خرید
داری میشی هست ونیست من
دارم میام واسه عاشق شدن
یه جا واکن تو قلبت واسه من
سخت نگیر به قلبتو بزا درگیر شه