خرید
نمیتونه آروم بگیره دلم
تو دنیایی که غرِق درظلمِت
نمیخوام بخوابم تو شب هایی که
تو چشمای هر کودکی وحشِت