خرید
هِی با توام من
بر عکس تو نکردم با خودم قهر
بیا نزدیکم ، بشو بام چند قدم آشنا
این مرد واسه بُردن از هرطرف داشت راه