خرید
چنگیز لب های تو سربسته
چنگی به دل زد رفت و آهسته
از شهد لب های تو ای بانو
تسلیم شد این سردار دلخسته