خرید
با دلم بازی نکن بازیچه نیست
آرزوها هرچه بود گشت هست و نیست
فریاد دو عالم از سر من سر نهاد
با تو بودن در سواحل آرزویی بیش نیست