خرید
یه جاده تو بارون صدام می زنه
منو با نگات همسفر می کنه
یه راه مه آلود و پر پیچ و خم
که ازتنهایی یام گذر می کنه