خرید
تنها سقوط می تونه آرومم کنه
از چشمت افتادم ،حرفات پر تظاهره
رو قله ایستادم ، متاسفم ولی
کاش قول نمیدادی ، کاش قول نمیدادم