خرید
می خورم قرصارو مشت به مشت
پشت می کنم به این زندگی که منو زنده زنده کشت
لب صخره نشستم من از این دنیا پرت پرتم .
خستم ،خستم از امیدی که رفته ،از شانسی که قراره برنگرده