خرید
سنگ خارا سنگ خارا. توشکستی دل مارا
بدون اما سنگ خارا که ما هم داریم خدارا
سنگ خارا دل مارا تو شکستی با دروغات
دل من چه ساده بود که شده بود اسیر حرفات