خرید
توی چشمات یه سواله توی حرفهات یه سکوته
وجودت یخ زده اما دلت انبار باروته
دست پیش میگیری اما پاتو پس میکشی هربار
توی احساس عجیبی شدی انگاری گرفتار