خرید
دیگه برگرد روزا بی تو سرده
سرم از رفتن تو یه جامِ دردِ
جاده زندگی سوت و کورِ بی تو
قرارمون بودن تا آخر خط بود