خرید
زخمیه باز تنه لحظه های من
تو چقدر کمی توویه دنیایه من
حسه دلتنگی عذابم میده باز
شهره سوخته شده رویاهایه من