خرید
بیا بشکن سکوت و عشق رو فریاد کن با من
تمام دین و دنیاتو یه شب بر باد کن با من
تو دنیایی که خالی از خیالیم از خرابی پُر
وجود عشق رو زیباترین رخداد کن با من