خرید
هنوز هم آتش قلبم به نامت شعله ورمانده
سکوت اشک چشمانم به یادت تازه تر مانده
چه کردی با دل مستم شکایت دارد از هجرت
سراب خاطراتت هم ،برایم بی ثمر مانده