خرید
سکوت آینه در ده که بغض سینه مرده
سکوت پیکار تن با من سکوت آغاز فریاده
سکوت ریسمان اعدامی چو ماری حلقه بر حلقه
سکوت در خود نشاندم من که یاران را نباشد غم