خرید
تو چیزی ندونستی از قلب درگیرم
از اینکه بری بعدت تنهایی میمیرم
تو حالیت نبود انگار چقدر واسه تو جنگیدم
نخواه راحت ازت رد شم من ساده بهت نرسیدم