خرید
قدم با افتخار بردار رو این خسته تو پا بگذار
نبین دارم تلف میشم توو این روزایه پر تکرار
برو بازم جلوتر تا منو جایی نبینی باز
بدونه من تو خوشحالی دنیا میشه باهات دمساز