خرید
غم رو غم انبار شد عشق من آغاز شد
دلبر شیرین بیا بی تو دلم زار شد
رقیب سر سخت من از پس کوهین نگر
عاشق بی قرارم بازم خبر دار شد