خرید
دستِ من، نرمی دستانِ تو را می طلبد
قلبِ من هم، عشقِ نایابِ تو را می طلبد
ای که از چشمِ تَرَت، اشک فراق ریزان است
ای که از زُلفِ خزانت، دلِ بی تابِ من آویزان است