خرید
بیابنشین کنارمن برای دل کمی جان باش
یک امشب رامروجایی به شام من تومهمان باش
دوفنجان چای مینوشیم هوای تازه میگیریم
برایم عشق باش امشب بگوبی عشق میمیریم