خرید
نمی دانم کناری، گوشه ای، جای منم هست
در این بازارِ داغِ بندگی ها در شبِ قدر
تو میدانی که اقیانوسِ دردی در دلم هست
سوارِ تکه چوبی هستم و میترسم از غرق