خرید
تمام دلـــــــــــبران و گلــــــــــــرخان مســت
همه دلـــــــــدادگان و عاشــــــــــقان مست
چه جامــی داده ساغی دســـــــــــت مردم
کزان گشـــــــــــتند مردم جمله شان مست