خرید
اين غروبی كه غمش زُل زده در چشمانم
عاقبت می كَند از ريشه شبی بنيانم
منم و يک دلِ تنگ و غزلی ناب كه باز
قصد دارد كه كُنَد بارِ دگر گِريانم