خرید
توی فکرای بی ته شبهام
توی قافیه بیتا و شعرام
توی لحظه ی آخر رویام
توی ثانیه ثانیه فکرام