خرید
یاد توام تو بی کسی مثل یه فانوس تو شبا
نموندی پیشم عزیزم سپردمت دست خدا
نازک دل کوچیک من مگه منو دوست نداری
اینجور قرار نبود بری رو قلب من پابزاری