خرید
در تاب و تبت میسوزم هرشب
از سوز جگر میمیرم هرشب
در نا امیدی بسی امید هست
اما امیدی نیست در این شب