خرید
هیچی شبیه قبل نیست
نه من نه تو نه زندگی
نه تو همون آرامشی
نه من همون دیوونگی