خرید
چه تاوان سختی برام داشت این
به تو دل سپردن ، رسیدن بهت
گذشتم واسه خاطرت از همه
واسه اینکه راهم بدی توو دلت